CLUB NATACIÓ SABADELL - POLÍTICA DE PRIVADESA

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Mitjançant aquest avís, Club Natació Sabadell informa als usuaris de la pàgina web de la seva propietat sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La visita a la nostra web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar informació de cap tipus. En el cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides a la web seran utilitzats en la forma, amb la finalitat i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

REGISTRE DE FITXERS I FORMULARIS

D'acord als establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència de la recollida a través d'aquesta pàgina web, seran incorporats al fitxer Web titularitat de Club Natació Sabadell, CIF G08859142 i domicili en C/ Montcada 2, Sabadell (Barcelona), tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'entitat són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades dels mateixos.

FINALITATS

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta amb Club Natació Sabadell, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi participar, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per l'entitat i/o per tercers, actualment i en el futur.

CESSIÓ

L'organització es compromet a no cedir, en cap cas, les dades personals a tercers.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu electrònic a info@nataciosabadell.cat o per correu ordinari dirigit a Club Natació Sabadell, amb la referència LOPD, a la C/ Montcada 2, Sabadell (Barcelona). Per exercitar aquests drets, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de Club Natació Sabadell, mitjançant l'enviament de fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

MESURES DE SEGURETAT

L'empresa ha adoptat els nivells de seguretat per a la protecció de les dades personals, instal·lant en els seus sistemes i fitxers les mesures tècniques necessàries per garantir el tractament confidencial de les dades, evitar la seva pèrdua, alteració i accés. Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mitjanes de seguretat en internet no són inexpugnables.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l'empresa, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.